சரியான தூக்கம் இல்லாததால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள் !!

சரியான தூக்கம் இல்லாததால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள் !! தூக்கம் என்பது அனைத்து மனிதருக்கும் தேவையான ஒன்று. இன்று நம்மில் பலர் தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமையானதால் நமது துக்கத்தை தொலைத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதனால் நம்மக்கு மோசமான விளைவுகள் வரக்கூடும் – சரியான தூக்கம் இல்லாததால் நாம் சந்திக்கும் விளைவிகளை பார்க்கலாம் 1 – இதயம் பலவீனமாக மாறும் ஐரோப்பிய ஹார்ட் ஜர்னலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு பகுப்பாய்வின்படி, குறுகிய தூக்க காலங்கள் (இரவுக்கு 5 மணி நேரத்திற்கும் குறைவானது) … Read more

10 Tips for Improved Sleep

1. Establish a consistent bedtime and wake time. 2. Avoid large meals and caffeine before bedtime. 3. Exercise regularly during the day. 4. Limit alcohol and nicotine consumption. 5. Avoid exposure to bright light before bedtime. 6. Create a comfortable and relaxing sleep environment. 7. Avoid taking naps during the day. 8. Avoid stimulating activities … Read more