இரவு சாப்பிட்ட பின் சிறிது நேரம் நடப்பது எவ்வளவு நன்மை தெரியுமா?

நடப்பது எப்போதுமே உடல்நலத்திற்கு நன்மை தரக்கூடியது. காலையோ, மாலையோ அல்லது இரவோ எப்போது சிறிது நடந்தாலும் அது உடல் மற்றும் மனநலத்தை மேன்படுத்தும். இரவு உணர்விற்கு பிறகு 2 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். சமீபத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் இதழில் வெளியான மெட்டா பகுப்பாய்வில் இதுகுறித்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. அமர்ந்தே இருப்பவர்களுக்கும் நிற்பவர்களுக்கும் இதய ஆரோக்யம் மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவு ஆகியவை கணக்கிடப்பட்டு ஒப்படிடப்பட்டது. குறிப்பாக இரவில் … Read more

10 Tips for Improved Sleep

1. Establish a consistent bedtime and wake time. 2. Avoid large meals and caffeine before bedtime. 3. Exercise regularly during the day. 4. Limit alcohol and nicotine consumption. 5. Avoid exposure to bright light before bedtime. 6. Create a comfortable and relaxing sleep environment. 7. Avoid taking naps during the day. 8. Avoid stimulating activities … Read more

Daily Yoga Benefits

1. Increased Flexibility – Regular yoga practice can improve flexibility, allowing the body to move more freely and easily. 2. Improved Strength and Balance – Yoga postures require strength, stability and balance from the body, leading to improved muscle tone and core strength. 3. Stress Relief – Yoga focuses on the breath and encourages relaxation, … Read more

How to Reduce Belly Fat

1. Eat a Healthy Diet: Eating a well–balanced diet that is high in fruits, vegetables, lean proteins, and whole grains can help you reduce belly fat. Eating healthy, low calorie meals and snacks throughout the day can help you reach your body weight goals and reduce abdominal fat. 2. Get Plenty of Exercise: Regular exercise … Read more

Top Facts About Kerala

Kerala is located in the southernmost part of the Indian peninsula and is bordered by the Arabian Sea in the west and the Western Ghats in the east. It is the twenty-third largest state in India and is the thirteenth most populous with a population of 33.3 million people. Kerala is known for its tropical … Read more